YOU vastgoed en YOU Realestate verklaren dat in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving omtrent de be- en verwerking van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals die geldt vanaf 25 mei 2018, en de GDPR (General Data Protection Regulation: zie www.gdpr-info.eu) het volgende:

 • Gegevens die worden bewaard
  1. YOU vastgoed en YOU Realestate bewaren alleen die persoonsgegevens die de notaris noodzakelijk acht voor de aan- of verkoop van het te verkrijgen of verkopen van het betreffende vastgoedobject, en
  2. Voorts worden in sommige gevallen emailadressen en telefoonnummers van geïnteresseerden in vastgoedobjecten, en eventuele wensen daaromtrent of vastgoed zoekspecificaties vastgelegd. Deze persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor zij zijn vertrekt door de desbetreffende personen zelf, en in principe niet aan derden doorgespeeld.
 • Delen van persoonsgegevens met derden
  YOU vastgoed en YOU Realestate delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Voor zover bedrijven gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. YOU vastgoed en YOU Realestate blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. In geval van de dienst Drift verwijzen YOU vastgoed en YOU Realestate naar de website www.drift.com.
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door YOU vastgoed en YOU Realestate en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@youvastgoed.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . YOU vastgoed en YOU Realestate willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  YOU vastgoed en YOU Realestate nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Er bestaat geen link tussen de bewaarde gegevens en de websites van YOU vastgoed en YOU Realestate. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via info@youvastgoed.nl.
 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  YOU vastgoed en YOU Realestate gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. YOU vastgoed en YOU Realestate gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 • Het bewaren van uw persoonsgegevens
  YOU vastgoed en YOU Realestate bewaren de persoonsgegevens in een beveiligde (Cloud)omgeving. Er zijn maatregelen getroffen om misbruik en oneigenlijke toegang te voorkomen. Er is geen directe link met de websites van YOU vastgoed en YOU Realestate.
 • Geautomatiseerde besluitvorming
  YOU vastgoed en YOU Realestate nemen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens aan te pas komt.
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact op met ons, dan verwijderen wij deze informatie.